Joy of Life hd
onepluscinema.com
45% Complete
00:00:00 / 00:45:02

Watch Joy of Life Full Series Streaming

  Free Download Joy of Life 720p 6,647 Kb/s
  HD - Joy of Life HD 4,184 Kb/s
  Joy of Life Full Full HD 7,993 Kb/s
Joy of Life
8.127/10 by 79 users
Title:Joy of Life
Genre: Drama, Comedy
First Air Date: 2019-11-26
Last Air Date: 2024-05-30
Number of Seasons: 3
Number of Episodes: 82
Runtime: min
Overview: Zhang Qing, a present-day college student in culture and history major wants to study in professor Ye's postgraduate class, so he decides to write a historical fiction to elaborate his perspective of analyzing ancient literature history with modern concept. In the fiction, Zhang himself acts as a young man Fan Xian with mysterious life who lives in a remote seaside town of Kingdom Qing in his childhood, under the help of a mysterious mentor and a blindfolded watchman. Fan goes to the capital when he grows up, where he experiences plenty of ordeal and temper. Fan persists in adhering the rule of justice and goodness and lives his own glorious life.
Stars: Zhang Ruoyun (Fan Xian), Li Qin (Lin Wan'er), Chen Daoming (Emperor of Qing), Wu Gang (Chen Pingping), Xin Zhilei (Haitang Duoduo), Liu Duanduan (Li Chengze), Song Yi (Fan Ruoruo), Li Xiaoran (Li Yunrui), Li Chun (Si Lili), Liu Hua (Fei Jie), Tian Yu (Wang Qinian), Guo Qilin (Fan Sizhe), Gao Shuguang (Fan Jian), Li Qiang (Yan Ruohai), Yu Yang (Lin Ruofu), Wu Xingjian (Yan Bingyun), Tong Mengshi (Wu Zhu), Zhang Haowei (Li Chengqian), Wang Tianchen (Li Hongcheng), Jin Chen (Ye Ling'er), Yu Feihong (Empress), Gao Lu (Madame Wang), Sui Junbo (Concubine Yi), Bi Yanjun (Lai Mingcheng), Fu Xinbo (Li Chengru), Yu Ailei (Deng Ziyue), Guo Zifan (Li Chengping), Xuan Yan (He Zongwei), Feng Bing (Fan Wujiu), Mao Xiaotong (Princess of Northern Qi), Wang Churan (Sang Wen), Wang Xiaochen (Yuan Meng)